Så går det till

På området finns ett antal byggnader i varierande och i många fall dåligt skick. Byggnaderna kommer att rivas vid saneringen.

I ett första steg, innan byggnader rivs, plockas alla detaljer som till exempel belysning och elledningar bort. Därefter kommer golven att fräsas så att ytskikten med höga halter bly kan tas omhand som ett farligt avfall. Sedan kan tak, byggnadsdelar och golv rivas. Det finns en ambition att använda den krossade rena betongen till återfyllning inom fastigheten.

När byggnaderna är borttagna är marken frilagd och då kan jordlagren provtas för att kartlägga inom vilka delar och till vilket djup det förekommer föroreningar. Därefter kan en sanering utföras. Den sker genom att de förorenade massorna schaktas bort.

Troligen kommer en stor del av förorenade massorna att köras bort med lastbil till avfallsanläggningar. En möjlighet kan också vara att tvätta rent massor på platsen för att sedan använda de renade massorna till återfyllning. En kontroll kommer att ske av de massor som används till återfyllning. Även de massor som kommer utifrån från exempelvis moräntäkter, kommer att kontrolleras innan de får användas till återfyllning.