Saneringen

Impregneringsverksamheten som bedrevs på tomten har lett till markföroreningar inom större delen av området. Inom de områden där impregnerat virke lagrades finns utbredda men ytliga föroreningar av arsenik och kreosot.

Den sammanlagda föroreningsmängden på tomten har i tidigare utredningar uppskattats till cirka 20 ton arsenik och cirka 80 ton kreosot.

I den ytliga jorden finns punktvis höga halter av arsenik och på del av fastigheten finns ett lager med stelnad kreosotolja. Det ger ett asfaltliknande ytskikt som är några centimeter tjockt. Inom den del av fastigheten där impregneringen bedrevs finns föroreningar i jorden även längre ner under markytan. På vissa ställen på tomten finns föroreningar nere i grundvattnet, men utanför fastigheten har inget förorenat grundvatten påträffats.