Frågor & svar

Varför måste området saneras?
Här har det tidigare legat en industri som tillverkat batterier. Det gör att det finns blyföroreningar på området.

Är det farligt att vistas på området?
Ja, det kan innebära en risk att människor utsätts för blydamm på vissa delar av området. Därför är området inhägnat.

Finns det risk att farliga ämnen läcker ut i grundvattnet?
Grundvattenmagasinet i Hultsfred har regional betydelse, och ett mål med saneringen är att det ska skyddas. Det bedöms dock vara mycket liten risk att blyet sprids med grundvattnet. Detta är på grund av blyets kemiska egenskaper i mark och vatten, men även på grund av att det mesta av föroreningarna på området låg under byggnader och asfalterade ytor, vilket gör att risken för spridning via nederbörd är låg.

Vad händer med området efter saneringen?
Planen är att området ska användas som industrimark. Läget är centralt och det finns en efterfrågan på sådan mark.