Ämnen på tomten

Bly förekom i byggnadsmaterial i den före detta fabriksbyggnaden, i de övre marklagren i marken runt fabriken och delvis under den tidigare fabriksbyggnaden. Den totala mängden blyförorenad jord på området beräknas uppgå till knappt 20 000 ton.

Bly är en tungmetall som är giftig för människor och andra organismer. Bly kan skada nervsystemet hos människor och djur och kan även leda till blodbrist. Foster och små barn som utsätts för större mängder bly kan drabbas av fördröjd utveckling, lägre IQ och beteendestörningar. Bly har även en mycket toxisk effekt på växter. (Källa: Naturvårdsverket och Livsmedelsverket)

Vid provtagningarna har inga andra ämnen förutom bly påträffats i halter som överstiger de riktvärden för industrimark som tagits fram speciellt för platsen.