Så går det till

På området fanns ett antal byggnader i varierande och i många fall dåligt skick. Byggnaderna revs 2018.

Innan byggnaderna revs plockades alla detaljer som till exempel belysning och elledningar bort. Därefter frästes golven så att ytskikten med höga halter bly kunde tas omhand som ett farligt avfall. Sedan revs tak, byggnadsdelar och golv. Den krossade rena betongen används till återfyllning inom fastigheten.

När byggnaderna revs frilades marken och prover togs i jordlagren för att kartlägga inom vilka delar och till vilket djup det förekom föroreningar. Därefter kunde saneringen starta. Den skedde genom att de förorenade massorna schaktades bort och uppschaktade förorenade massor transporterades till avfallsanläggningar i regionen. Även rör som legat i marken grävdes upp. Saneringen blev klar i januari 2020.