Så går det till

På området fanns ett antal byggnader i varierande och i många fall dåligt skick. Byggnaderna revs 2018.

Innan byggnaderna revs plockas alla detaljer som till exempel belysning och elledningar bort. Därefter frästes golven så att ytskikten med höga halter bly kunde tas omhand som ett farligt avfall. Sedan revs tak, byggnadsdelar och golv. Det finns en ambition att använda den krossade rena betongen till återfyllning inom fastigheten.

När byggnaderna revs frilades marken och prover togs i jordlagren för att kartlägga inom vilka delar och till vilket djup det förekommer föroreningar. Därefter kan en sanering utföras. Den sker genom att de förorenade massorna schaktas bort.

Uppschaktade förorenade massor kommer att transporteras till avfallsanläggningar i regionen.