Frågor & svar

Varför måste området saneras?
På området har det tidigare legat ett impregneringsverk som impregnerat bland annat järnvägsslipers och telefonstolpar, vilket gjort att marken är förorenad med kreosot och arsenik.

Varför har det inte sanerats tidigare?
Efter att verksamheten lades ner 1989 har föroreningarnas omfattning kartlagts och ansvarsfrågan utretts. Ny lagstiftning 1999 (Miljöbalken) gjorde det möjligt att ålägga verksamhetsutövare ett retroaktivt ansvar. Om verksamhetsutövaren bara har ett delansvar krävs en motfinansiering. Statens medel för den här typen av saneringar är begränsade och det här objektet konkurrerar om resurserna med andra objekt i hela Sverige. Beslut om finansiering och ansvar fattades 2015 och då kunde projektet startas upp.

Är det farligt att vistas på området?
Ja, området räknas som en byggarbetsplats, det är tidvis stora maskiner som arbetar där och det kan finnas gropar i marken. 

Vem betalar saneringarna?
Södra Skogsägarna ekonomisk förening kommer att stå för 50 procent av kostnaderna och medel från staten för resten. Eftersom impregneringsverksamheten på området inleddes redan på 1940-talet, innan Sverige hade en miljölagstiftning, har Södra inte ett fullt ekonomiskt ansvar för saneringen.

Hur ser tidsplanen ut?
Saneringsåtgärderna för de ytliga föroreningarna startade i januari 2020 och planeras vara genomförda september 2020. De djupare föroreningarna kommer att utredas ytterligare under hela 2020.