Frågor & svar

Varför måste området saneras?
På området har det tidigare legat ett impregneringsverk som impregnerat bland annat järnvägsslipers och telefonstolpar, vilket gjort att marken är förorenad med kreosot och arsenik.

Varför har det inte sanerats tidigare?
Efter att verksamheten lades ner 1989 har föroreningarnas omfattning kartlagts och ansvarsfrågan utretts. Ny lagstiftning 1999 (Miljöbalken) gjorde det möjligt att ålägga verksamhetsutövare ett retroaktivt ansvar. Om verksamhetsutövaren bara har ett delansvar krävs en motfinansiering. Statens medel för den här typen av saneringar är begränsade och det här objektet konkurrerar om resurserna med andra objekt i hela Sverige. Beslut om finansiering och ansvar fattades 2015 och då kunde projektet startas upp.

Är det farligt att vistas på området?
Ja, området räknas som en byggarbetsplats, det är tidvis stora maskiner som arbetar där och det kan finnas gropar i marken. Dessutom är delar av området förorenat med så höga halter arsenik och kreosot att det kan innebära en fara för människors hälsa.

Vem betalar saneringarna?
Södra Skogsägarna ekonomisk förening kommer att stå för 50 procent av kostnaderna och medel från staten för resten.

Vad händer med tomten efter saneringen? Hur kommer den att se ut?
Marken kommer att återställas till industrimark, förhoppningsvis åt nya företag. För Södras del finns ingen önskan att behålla fastigheten.

Hur ser tidsplanen ut?
Det är svårt att säga någon exakt tidsplan. Förstudierna och provtagning pågår. Saneringsåtgärderna beräknas komma igång 2019 och planeras vara genomförda 2020.