Saneringen

Inom de områden där impregnerat virke lagrades finns utbredda men ytliga föroreningar av arsenik och kreosot. Punktvis förekommer höga halter av arsenik och på del av fastigheten finns ett lager med stelnad kreosotolja. Det ger ett asfaltliknande ytskikt som är några centimeter tjockt.

Inom den del av fastigheten där impregneringen med kreosot bedrevs finns föroreningar i jorden även längre ner under markytan. Ett antal undersökningsomgångar genomfördes under 2017-2018, vilka sammantaget visar att föroreningen av kreosot även förekommer lokalt på flera olika nivåer till stora djup (cirka 15-24 meter under markytan). Denna kreosot förorenar grundvattnet på dessa större djup och det förorenade grundvattnet rör sig därefter sakta i riktning österut och söderut. Dricksvattnet påverkas inte av dessa föroreningar och de bedöms inte innebära fara för människors hälsa eftersom de är så långt under markytan.

Med anledning av de tekniska utmaningar och stora kostnader som kan vara aktuella vid en tänkbar sanering av denna djupa kreosotförorening har den planerade saneringen 2019 inriktats på att utföra en schaktsanering av förorenade massor ovanför grundvattenytan, vilken återfinns på ca 3,5 meters djup.
Parallellt med denna ytliga schaktsanering kommer den djupa kreosotföroreningen att utredas ytterligare under 2019.