Saneringen

Inom de områden där impregnerat virke lagrades fanns utbredda men ytliga föroreningar av främst arsenik och kreosot. Punktvis förekom höga halter av arsenik och på del av fastigheten fanns ett lager med stelnad kreosotolja. Det gav ett asfaltliknande ytskikt som var några centimeter tjockt.

Inom den del av fastigheten där impregneringen med kreosot bedrevs finns föroreningar i jorden även längre ner under markytan. Ett antal undersökningsomgångar genomfördes under 2017-2018, vilka sammantaget visar att föroreningen av kreosot även förekommer lokalt på flera olika nivåer till stora djup (cirka 15-24 meter under markytan).

Med anledning av de tekniska utmaningar och stora kostnader som kan vara aktuella vid en tänkbar sanering av denna djupa kreosotförorening har den planerade saneringen inriktats på att utföra en schaktsanering av förorenade massor ovanför grundvattenytan, vilken återfinns på ca 3,5 meters djup. Denna sanering drog igång i januari 2020 och beräknas vara klar i september 2020. Cirka 35 000 kubikmeter förorenad jord kommer då ha schaktats bort och stora delar av fastigheten har då fått en ny något lägre marknivå.

Parallellt med denna ytliga schaktsanering kommer den djupa kreosotföroreningen att utredas ytterligare under 2020.