Så går det till

Saneringsarbetet började med att träden på området avverkades. Efter det har projektet under 2016 tagit prover på jorden över hela fastigheten i ett rutmönstersystem.

Jordprovtagningen har utförts på olika djup ner till ungefär 2,5 meters djup och proven har analyserats både på plats med fältinstrument och på laboratorier. Detta för att bestämma föroreningshalten. Genom denna provtagning har jorden inom hela fastigheten klassificerats och nu vet man exakt vilka jordlager som har för hög föroreningshalt.

I det sista åtgärdssteget schaktas dessa jordlager bort. De förorenade jordmassorna kommer att skickas till avfallsanläggningar för att deponeras på ett säkert sätt.

Sedan omfördelas jord inom fastigheten så att markytan blir jämn men något lägre (ca 0,5 meter) än i dag. Under saneringsarbetet har kontroller genomförts för att säkerställa att föroreningshalten i jorden som lämnas kvar understiger de saneringsmål som beslutats av myndigheterna. 

Parallellt med schaktsaneringen undersöker också SGU en djupare förorening av kreosot på området.