Så går det till

Saneringsarbetet började med att träden på området avverkades. Efter det har projektet under 2016 tagit prover på jorden över hela fastigheten i ett rutmönstersystem.

Jordprovtagningen har utförts på olika djup ner till ungefär 2,5 meters djup och proven har analyserats både på plats med fältinstrument och på laboratorier. Detta för att bestämma föroreningshalten. Genom denna provtagning har jorden inom hela fastigheten klassificerats och nu vet man exakt vilka jordlager som har för hög föroreningshalt.

I det sista åtgärdssteget kommer dessa jordlager att schaktas bort. De förorenade jordmassorna kommer att skickas till avfallsanläggningar för att deponeras på ett säkert sätt.

Sedan fylls marken på med ren jord. Kvarvarande jord får inte innehålla halter av arsenik och kreosot som ligger över de av Länsstyrelsen beslutade riktvärdena.